แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
holy_trinity-1ทำไมพระเจ้าจึงมีสามพระบุคคลและเป็นหนึ่งเดียวในเวลาเดียวกัน

เราไม่ทราบว่า พระเจ้าทรงมีสามพระบุคคลได้อย่างไรในเวลาเดียวกัน แต่เรารู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะพระคัมภีร์บอกเรา    ความคิดเรื่องสามในหนึ่ง (พระตรีเอกภาพ) เป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจ  บางคนใช้ตัวอย่างของน้ำ น้ำสามารถเป็นของเหลว เป็นแก๊ส หรือเป็นของแข็ง  โดยปกติเราเห็นน้ำในรูปแบบของเหลว ดังที่เราใช้สำหรับดื่มหรืออาบน้ำ แต่น้ำสามารถกลายเป็นแก๊สเมื่อกลายเป็นไอน้ำ และสามารถกลายเป็นของแข็งในรูปแบบของน้ำแข็ง แต่ไม่ว่าจะเป็นของเหลว แก๊สหรือของแข็ง ก็ยังคงเป็นน้ำ   ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกับบิดา มารดา และบุตร สามบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ต้องจำไว้ว่าพระตรีเอกภาพ มิได้หมายความว่า มีพระเจ้าสามองค์ มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่สามพระบุคคล พระตรีเอกภาพมิได้หมายความว่าพระเจ้าใส่หมวกสามใบ หรือมีสามบทบาทในเวลาที่แตกต่างกัน   ทั้งสามพระบุคคล พระบิดา  พระบุตร และพระจิตทรงเป็นอยู่เสมอ

ข้อความสำคัญ
  • พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มัทธิว 28:19)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง มัทธิว 3:16-17; ยอห์น 14: 7,9-10
คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ♣ ทำไมจึงมีสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ