แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
0140ทำไมบางคนจึงตายก่อนแก่

  • ความตายเข้ามาสู่โลกเมื่อบาปเข้ามาสู่โลก    ตั้งแต่อาดัมและเอวา ความเจ็บปวดและความตายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในที่สุด ทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์และมนุษย์    ความตายมาจากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ ความเจ็บป่วย ความชราและอื่นๆ จงจำไว้ว่า ชีวิตนั้นสั้น เราควรกระทำดีทุกๆ วันที่มีชีวิต   ทุกๆ ลมหายใจเป็นพระพรจากพระเจ้า แต่ต้องจำไว้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีทุกอย่าง  หลังจากเราตาย เราสามารถมีชีวิตตลอดนิรันดร์กับพระเจ้า
ข้อความสำคัญ
  • ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร  หากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดี  ข้าพเจ้ารู้สึกลังเล คือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคริสตเจ้า ซึ่งจะเป็นการดีกว่ามาก  (ฟิลิปปี 1:21-23)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

  • 2 โครินธ์ 5:6 "เรา​มี​ความ​มั่นใจ​อยู่​เสมอ​และ​รู้​ว่า เมื่อ​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย เรา​ก็​ถูก​เนรเทศ​ห่าง​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า"