แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ทำไมพระเจ้าจึงทรงให้เราเจ็บป่วย

4_153บางครั้งความเจ็บป่วยเป็นวิธีการที่ร่างกายบอกเราว่า เราควรหยุดวิธีดำเนินชีวิตบางอย่าง     บางทีเรารับประทานอาหารมากเกินไป (หรือรับประทานของเสีย) หรือนอนหลับไม่เพียงพอ    ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหาที่เข้ามาสู่โลกเพราะบาป มนุษย์ทุกคนสามารถเจ็บป่วย ไม่ว่าคนดีหรือคนเลว คนจนหรือคนรวย คนชราหรือคนหนุ่มสาว
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดูแลเอาใจใส่ตัวเราเอง และมีสุขภาพที่ดี เพื่อเราจะได้มีชีวิตเพื่อพระองค์ และเมื่อเราเจ็บป่วย เราสามารถสวดภาวนาขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลือเรา

ข้อความสำคัญ
  • ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย  เจิมน้ำมันผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า  คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต   องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำบาป เขาก็จะได้รับการอภัย (ยากอบ 5:14-15)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
  • โรม 5:3; 8:28; 2 โครินธ์ 12:8-9