แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
♣ พระเยซูเจ้าทรงเหมาะที่จะอยู่ในหัวใจของฉันได้อย่างไร ♣


1225325492เมื่อเรากล่าวถึง “หัวใจ” หมายถึงในส่วนลึกๆ ของเรา ที่ซึ่งเรารู้สึกและเชื่ออย่างแท้จริง ดั้งนั้นเมื่อมีบางคนกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าสถิตในใจฉัน” นั่นหมายถึงเขาวอนขอพระเยซูเจ้าให้เป็นพระผู้ไถ่ของเขา ให้อภัยและเอาใจใส่เขา และดั้งนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงดูแลรับผิดชอบชีวิตเขา เมื่อมีบางคนขอให้พระเยซูเจ้านำพาเขา พระเจ้าจะเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในบุคคลนั้นอย่างแท้จริง พระจิตเจ้าเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในบุคคลนั้นและในขณะเดียวกันพระจิตเจ้าจะทรงเป็นทุกอย่างของผู้ที่รักพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเราด้วย เป็นเหมือนเพื่อนที่ดี โดยทางพระจิตเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาที่จะ “สถิตอยู่ในหัวใจของท่าน”

ข้อความสำคัญ
  • นั่นคือธรรมล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคสมัย      บัดนี้ธรรมล้ำลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแสดงให้เขาเหล่านั้นรู้ว่า ธรรมล้ำลึกนี้ได้นำพระสิริรุ่งโรจน์ล้นเหลือมาให้คนต่างศาสนา นั่นคือการที่พระคริสตเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่าน ทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรือง (โคโลสี 1:26-27)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
•    ยอห์น 16:7-8; กิจการอัครสาวก 1:8;
•    1 เธสะโลนิกา 4:8

คำถามที่เกี่ยวข้อง
•    คนอื่นๆ จะมีพระเยซูเจ้าอยู่ในหัวใจของเขาได้อย่างไร ถ้าพระองค์ทรงอยู่ในใจฉันแล้ว

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
  • บ่อยครั้งที่เด็กๆ บอกว่า พระเยซูเจ้าทรงเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในหัวใจของเขา เมื่อเขามีความเชื่อในพระองค์ เด็กเข้าใจสิ่งนี้ตามตัวอักษร และคิดว่าเป็นการย่อส่วนพระเยซูเจ้าจากชีวิตความเป็นจริงที่อยู่ในทรวงอกของเขา “พระเยซูเจ้าสถิตอยู่ในใจฉัน” เป็นวิธีลัดที่จะเรียกพระเยซูพระผู้ไถ่กู้และพระเจ้า “พระเยซูเจ้าเสด็จไปกับท่านทุกแห่ง” อาจจะเป็นวิธีการใช้ถ้อยคำที่ดีกว่าสำหรับเด็ก