แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ท่านจะรับพระเยซูเจ้าไว้ในใจของท่านได้อย่างไร


1068898622ท่านกลายเป็นคริสตชนด้วยการวอนขอพระเยซูเจ้าให้ดูแลรับผิดชอบชีวิตของท่าน ท่านทราบว่าท่านกระทำผิด คือกระทำบาป และรู้ว่าท่านต้องการพระเยซูเจ้าให้อภัยบาปของท่าน ดั้งนั้นท่านจึงบอกพระเยซูเจ้าถึงบาปที่ได้กระทำ ท่านเสียใจและขอพระองค์โปรดยกโทษให้ แล้วท่านทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

ข้อความสำคัญ
  • แต่บัดนี้ ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นตามที่หนังสือธรรมบัญญัติและประกาศกเป็นพยานถึงนั้น ปรากฏให้เห็นแล้วนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ไม่มีความแตกต่างใดๆอีก  ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน อาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู (โรม 3:21-24)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
•    ยอห์น 5:24; กิจการอัครสาวก 19:18;
•    1 ยอห์น 1:9

คำถามที่เกี่ยวข้อง
•    คนหนึ่งจะเป็นคริสตชนได้อย่างไร