แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระเจ้าประทับอยู่ที่ไหน

holy_trinity-1บางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคลเหมือนเรา เราสามารถอยู่ในที่แห่งหนึ่งในเวลาเดียว เราต้องการที่อยู่อาศัย เราจึงคิดถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเหมือนเรา แต่พระเจ้าไม่ทรงมีขอบเขตทางกายภาพ หรืออยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในเวลาเดียว ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะข้างๆ บุคคลที่รักพระองค์ เราเรียกวัดว่า “บ้านของพระเจ้า” เป็นที่ที่ประชาชนผู้รักพระเจ้ามาอยู่รวมกัน เพื่อนมัสการพระองค์ แต่ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ไม่มีวันที่เราจะสูญเสียความรักจากพระองค์ พระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ด้วย ซึ่งในที่สุดเราจะไปอยู่ที่นั่นกับพระองค์

ข้อความสำคัญ
•    ซาโลมอน กล่าวว่า “แต่พระเจ้าจะทรงประทับบนพื้นแผ่นดินได้จริงหรือ แม้พื้นสวรรค์ทั้งสิ้นยังไม่ใหญ่พอที่จะรับพระองค์ไว้ แล้ววิหารนี้ ที่ข้าพระองค์สร้างจะใหญ่โตพอได้อย่างไร ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงฟังคำสดับร้องทูลของข้าพระองค์ในวันนี้เถิด ขอทรงพิทักษ์พระวิหารนี้ที่ทรงเลือกไว้เป็นที่นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืน ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์เมื่อทูลอธิษฐานในพระวิหารนี้ ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ และคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์” (1 พงศ์กษัตริย์ 8:27-30)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
•    สดุดี 139:7-12; กิจการอัครสาวก 17:24-29; โรม 8:38-38; เอเฟซัส 4:8-10

คำถามที่เกี่ยวข้อง
•    พระเจ้าทรงสถิตอยู่บนภูเขาหรือ
•    สวรรค์อยู่ที่ไหน
•    พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในใจฉันอย่างไร
•    พระเจ้าทรงประทับอยู่ในวัดหรือ
•    พระเจ้าทรงประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งได้อย่างไร
•    พระเจ้าเป็นบุคคลหรือเป็นจิต
•    พระเจ้าตัวโตแค่ไหน