แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร

Jesus risen 126.jpg thumbพระเยซูเจ้าทรงมีชีวิตเหมือนเรามนุษย์ ความตายของพระองค์ป็นความตายแท้จริงด้วย (เป็นความจริงที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน) บรรดาผู้ที่ประหารพระองค์ทำให้เรามั่นใจในเรื่องนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกประหารชีวิต ศิษย์ของพระองค์เศร้าใจมาก พระกายของพระองค์ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ แต่สามวันหลังจากนั้น พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระเยซูเจ้าทรงแสดงบาดแผลของพระองค์แก่บรรดาศิษย์ พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ใน “พระสิริรุ่งโรจน์” ในสวรรค์ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมิใช่หรือ

ข้อความสำคัญ

  • ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ (1 โครินธ์ 15:3-4)


พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

  • ยอห์น 20:27
  • 1 โครินธ์ 15:12-58


คำถามที่เกี่ยวข้อง

  • พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์จริงหรือ
  • พระเยซูมีรอยแผลเป็นบนร่างกายไหม
  • พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพอย่างไร
  • ปัจจุบันนี้เรายังมองเห็นพระเยซูได้อีกหรือ


สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู

  • เราเรียกพระกายของพระเยซูเจ้าที่ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นพระกายแห่ง “พระสิริรุ่งโรจน์”  บรรดาอัครสาวกจำพระเยซูเจ้าได้เมื่อทรงรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขา พระองค์ทรงสามารถปรากฏองค์ในท่ามกลางพวกเขา เพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือขอบเขตแห่งกาลเวลา และสถานที่ เราไม่รู้มากนักว่าพระกายของพระองค์จะเหมือนกับอะไร หรือแม้แต่ร่างกายของเราเอง เราก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับอะไร (เทียบ ลูกา 24:36-43; ยอห์น 20:19-31)