แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

goodFridayวันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เรารียก “Good  Friday” เพราะเป็นวันดีสำหรับเรา พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราในโลกของเรา วันนี้เป็นทั้งวันที่มีความสุขและวันที่มีความเศร้า เศร้าเพราะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์ แต่เป็นวันที่มีความสุข เพราะพระเยซูเจ้าทรงใช้โทษบาปเพื่อเรา ในขณะเดียวกัน มิใช่มองแค่เพียง “Good  Friday” แต่ในเช้าวันปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ทุกคนรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสุข

ข้อความสำคัญ   
พระองค์ทรงแบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่า “เนินหัวกระโหลก” ภาษาฮีบรูว่า “กลโกธา” เขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีกสองคน อยู่คนละข้าง พระเยซูเจ้าทรงอยู่ตรงกลาง  (ยอห์น 19:17-18)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
มัทธิว 27:32-28:20; มาระโก 15:16-47; ลูกา 23:26-56