แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้พวกเขาทำร้ายพระเยซู

เมื่อพระเยซูเจ้าถูกทำร้าย พระองค์สามารถเรียกให้ทูตสวรรค์มาช่วยพระองค์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า จึงทรงเลือกที่จะทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระเยซูเจ้าทรงรักเรามาก ดังนั้น พระองค์จึงทรงยอมทนทุกข์เพื่อเป็นค่าชดเชยบาปที่เราได้กระทำ พระเยซูเจ้าและพระบิดาทรงเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ข้อความสำคัญ
ในองค์พระคริสตเจ้า เราได้รับการไถ่กู้ เดชะพระโลหิต คือได้รับการอภัยบาป นี่คือพระหรรษทานอันอุดม ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือให้มีปรีชา และรอบรู้ทุกอย่าง พระองค์ทรงเผยให้เรารู้ถึงพระประสงค์อันเร้นลับของพระองค์ ซึ่งพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้าในพระคริสตเจ้า พระองค์จะทรงกระทำตามแผนการนี้ เมื่อถึงเวลากำหนด โดยทรงนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดิน  ให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระคริสตเจ้า พระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว (เอเฟซัส 1:7-10)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    
มัทธิว 26:53; 27:46
ท่านคิดว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเจ้าให้ส่งทูตสวรรค์มากกว่าสิบสองกองพลมาช่วยเราบัดนี้มิได้หรือ
ครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมง พระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบัคทานี” ซึ่งแปลว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า”
1 ยอห์น 2:2
พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราและไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

คำถามที่เกี่ยวข้อง
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงช่วยพระองค์เองให้พ้นจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน