แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมคนเราต้องรับศีลล้างบาป

20091213มนุษย์รับศีลล้างบาปเพราะพระเยซูเจ้าทรงได้รับพิธีล้าง และต้องการทำตามแบบอย่างของพระองค์ เรารับศีลล้างบาปเพราะพระเยซูเจ้าทรงบอกกับอัครสาวกว่า จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา ครอบครัวคริสตชนให้บุตรหลานของตนรับศีลล้างบาปตั้งแต่ยังเป็นทารก เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นของพระคริสตเจ้า ควรรับศีลล้างบาปเพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่กู้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีคิดแบบใด ศีลล้างบาปเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตคริสตชน

ข้อความสำคัญ   
เปโตรตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อจะได้รับการอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้า (กิจการอัครสาวก 2:38)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
มัทธิว 3:13-17; 28:19


เวลา​นั้น ​พระ​เยซู​เจ้า​เสด็จ​มา​จาก​แคว้น​กา​ลิลี​ถึง​แม่น้ำ​จอร์แดน เพื่อ​รับ​พิธี​ล้าง​จาก​ยอห์น ยอห์น​พยายาม​ชักชวน​พระ​องค์​ให้​เปลี่ยน​พระ​ทัย เขา​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ควร​จะ​รับ​พิธี​ล้าง​จาก​ท่าน แต่​ท่าน​กลับ​มา​พบ​ข้าพ​เจ้า” ​​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​ว่า “เวลา​นี้ ปล่อย​ให้​เป็น​เช่นนี้​ก่อน เพราะ​เรา​ควร​จะ​ทำ​ทุกอย่าง​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า”ยอห์น​จึง​ยอม​ทำ​ตาม ​เมื่อ​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​รับ​พิธี​ล้าง​แล้ว เสด็จ​ขึ้น​จาก​น้ำ ทัน​ใด​นั้น​ท้องฟ้า​เปิด​ออก​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​พระ​จิต​ของ​พระ​เจ้า​เสด็จ​ลง​มา เหนือ​พระ​องค์​ดุจ​นกพิราบ ​และ​มี​เสียง​จาก​สวรรค์​กล่าว​ว่า “ผู้​นี้​เป็น​บุตร​สุดที่รัก​ของ​เรา เป็น​ที่​โปรดปราน​ของ​เรา”

เพราะฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ไป​สั่งสอน​นานา​ชาติ​ให้​มา​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา ทำ​พิธี​ล้าง​บาป​ให้​เขา​เดชะ​พระ​นาม​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​ และ​พระ​จิต