แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงไปวัด ถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ง


Copy of 182พระเจ้าทรงบอกเราในพระคัมภีร์ว่า ให้เรามารวมกันกับคริสตชนอื่นๆ และนมัสการพระองค์ เราควรใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อสวดภาวนา และอ่านพระวาจาของพระเจ้า แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยที่เราจะต้องภาวนาร่วมกับศิษย์คนอื่นๆของพระคริสตเจ้า ซึ่งเราสามารถให้กำลังใจและส่งเสริมกัน ภาวนาให้แก่กัน เรียนรู้จากกัน ร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน รับใช้และช่วยเหลือกัน ทุกสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในวัด วัดเป็นสถานที่ซึ่งคริสตชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะสามารถมารวมกัน ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกสีผิว ผู้พิการและผู้อ่อนแอ เมื่อครอบครัวของพระเจ้ามารวมกันจะมีสิ่งพิเศษมากเกิดขึ้น

ข้อความสำคัญ
อย่าขาดการเข้าร่วมชุมนุมกันดังที่บางคนเคยทำ แต่จงตักเตือนกัน จงกระทำเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่าวันนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว (ฮีบรู 10:25)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
1 พงศาวดาร 16:29
​จง​สรร​เสริญ​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​แห่ง​พระ​นาม​ของ​พระ​ยาห์​เวห์เถิด
จง​นำ​ของ​ถวาย​เข้า​มา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์
จง​กราบ​นมัสการ​พระ​ยาห์​เวห์​เมื่อ​ทรง​สำแดง​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระ​องค์

กิจการอัครสาวก 2:42-47
คน​เหล่า​นั้น​ประชุม​กัน​อย่าง​สม่ำเสมอ​เพื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​บรรดา​อัคร​สาวกดำเนิน​ชีวิต​ร่วม​กัน​ฉัน​พี่​น้องร่วม ”พิธี​บิ​ขนมปัง”และ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา
​​พระ​เจ้า​ทรง​บันดาล​ให้​บรรดา​อัคร​สาวก​ทำ​ปาฏิหาริย์​และ​เครื่อง​หมาย​อัศจรรย์​เป็น​จำนวน​มากทุก​คน​จึง​มี​ความ​ยำเกรง
​ผู้​มี​ความ​เชื่อ​ทุก​คน​ดำเนิน​ชีวิต​ร่วม​กัน​และ​มี​ทุกสิ่ง​เป็น​ของ​ส่วนรวม
​เขา​ขาย​ที่ดิน​และ​ทรัพย์สิน​อื่นๆ แบ่ง​เงิน​ให้​ทุก​คน​ตาม​ความ​ต้อง​การ
​ทุกๆ วัน เขา​พร้อมใจ​กัน​ไป​ที่​พระ​วิหาร​และ​ไป​ตาม​บ้าน​เพื่อ​ทำ​พิธี​บิ​ขนมปัง ร่วม​กิน​อาหาร​ด้วย​ความ​ยินดีและ​เข้าใจ​กัน สรร​เสริญ​พระ​เจ้าและ​ได้​รับ​ความ​นิยม​จาก​ประชาชน​ทุก​คน ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​จำนวน​ผู้​ที่​ได้​รับ​ความ​รอด​พ้นเพิ่ม​ขึ้น​ทุก​วัน

1 โครินธ์ 11:23-25;12:12-31
​ข้าพ​เจ้า​ได้​รับ​สิ่งใด​มา​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าข้าพ​เจ้า​ก็ได้​มอบ​สิ่ง​นั้น​ต่อ​ให้​ท่าน คือ​ใน​คืน​ที่​ทรง​ถูก​ทรยศ​นั้น​เอง ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​หยิบ​ปัง ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​ทรง​บิ​ออก ตรัส​ว่า “นี่​คือ​กาย​ของ​เรา​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลายจง​ทำ​การ​นี้​เพื่อ​ระลึก​ถึง​เรา​เถิด” ​เช่นเดียวกัน หลัง​อาหาร​ค่ำ ก็​ทรง​หยิบ​ถ้วย ตรัส​ว่า “ถ้วย​นี้​คือ​พันธ​สัญญา​ใหม่​ใน​โลหิต​ของ​เรา ทุก​ครั้ง​ที่​ท่าน​จะ​ดื่ม จง​ทำ​การ​นี้​เพื่อ​ระลึก​ถึง​เรา​เถิด”

แม้​ร่างกาย​เป็น​ร่างกาย​เดียว แต่​ก็​มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน อวัยวะ​ต่างๆ เหล่า​นี้​แม้​จะ​มี​หลาย​ส่วน​ก็​ร่วม​เป็น​ร่างกาย​เดียวกัน​ฉันใด ​พระ​คริสต​เจ้าก็​ฉันนั้น
​เดชะ​พระ​จิต​เจ้า​พระ​องค์​เดียว เรา​ทุก​คน​จึง​ได้​รับ​การ​ล้าง​มา​รวม​เข้า​เป็น​ร่างกาย​เดียวกัน ไม่ว่า​จะ​เป็น​ชาว​ยิว​หรือ​ชาว​กรีก ไม่ว่า​จะ​เป็น​ทาส​หรือ​ไทย​ก็ตาม เรา​ทุก​คน​ต่าง​ได้​รับ​พระ​จิต​เจ้า​พระ​องค์​เดียวกัน ​ร่างกาย​ไม่​ได้​ประกอบ​ด้วย​อวัยวะ​ส่วน​เดียว แต่​มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน ​ถ้า​เท้า​จะ​พูด​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ไม่​ใช่​มือ จึง​ไม่​เป็น​ส่วนหนึ่ง​ของ​ร่างกาย” แต่​เท้า​ไม่​ได้​เป็น​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​น้อย​กว่า​อวัยวะ​ส่วน​อื่น เพราะ​เป็น​เพียง​เท้า
หรือ​ถ้า​หู​จะ​พูด​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ไม่​ใช่​ดวงตา จึง​ไม่​ใช่​ส่วนหนึ่ง​ของ​ร่างกาย” แต่​ก็​ไม่​ได้​ทำ​ให้​หู​ไม่​เป็น​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​เลย ถ้า​ร่างกาย​ทั้งหมด​เป็น​ดวงตา แล้ว​จะ​ได้ยิน​ได้​อย่างไร ถ้า​ร่างกาย​ทั้งหมด​เป็น​หู แล้ว​จะ​ได้​กลิ่น​ได้​อย่างไร พระ​เจ้า​ทรง​จัด​อวัยวะ​ต่างๆ ใน​ร่างกาย​ให้​อยู่​ใน​ที่​ที่​ทรง​พระ​ประสงค์​ ถ้า​ร่างกาย​ทุก​ส่วน​เป็น​อวัยวะ​เดียว​แล้ว ร่างกาย​จะ​อยู่​ที่ไหน ​เท่า​ที่​เป็น​อยู่ มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน แต่​มี​ร่างกาย​เดียว ​ดวงตา​พูด​กับ​มือ​ไม่​ได้​ว่า “เรา​ไม่​ต้อง​การ​เจ้า” และ​ศีรษะ​ก็​พูด​กับ​เท้า​ไม่​ได้​ว่า “เรา​ไม่​ต้อง​การ​เจ้า”  ​ตรงกันข้าม ส่วน​ที่​เรา​คิด​ว่า​เป็น​อวัยวะ​ที่​อ่อน​แอ​ของ​ร่างกาย​กลับ​เป็น​อวัยวะ​ที่​จำเป็น​มาก​กว่า ​อวัยวะ​ส่วน​ที่​เรา​คิด​ว่า​ไม่​มี​เกียรติ​ใน​ร่างกาย เรา​กลับ​ทะนุถนอม​ด้วย​ความ​เคารพ​เป็น​พิ​เศษ และ​อวัยวะ​ที่​น่า​อับอาย​ของ​เรา​กลับ​ได้​รับ​การ​ตกแต่ง​ให้​งดงาม​มาก​กว่า​ส่วน​อื่น อวัยวะ​ที่​น่าดู​อยู่​แล้ว​ไม่​ต้อง​การ​ตกแต่ง​อะไร​อีก ​พระ​เจ้า​ทรง​ประกอบ​ร่างกาย​ขึ้น โดย​ให้​เกียรติ​แก่​อวัยวะ​ที่​ไม่​มี​เกียรติ​มาก​กว่า​อวัยวะ​อื่นๆ  ​เพื่อ​ร่างกาย​จะ​ได้​ไม่​มี​การ​แตก​แยก​ใดๆ ตรงกันข้าม อวัยวะ​แต่ละ​ส่วน​จะ​เอาใจใส่​ซึ่งกันและกัน ถ้า​อวัยวะ​หนึ่ง​เป็นทุกข์ อวัยวะ​อื่นๆ ทุก​ส่วน​ก็​ร่วม​เป็นทุกข์​ด้วย ถ้า​อวัยวะ​หนึ่ง​ได้​รับ​เกียรติ อวัยวะ​อื่นๆ ทุก​ส่วน​ก็​ร่วม​ยินดี​ด้วย​เช่นเดียวกัน  ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต​เจ้า แต่ละ​คน​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น พระ​เจ้า​ทรง​แต่งตั้ง​บาง​คน​ให้​ทำ​หน้าที่​ต่างๆ ใน​พระ​ศาสน​จักร คือ หนึ่ง​ให้​เป็น​อัคร​สาวก สอง​ให้​เป็น​ประ​กา​ศก​ และ​สาม​ให้​เป็น​ครู​อาจารย์ ต่อจากนั้น คือ​ผู้​มี​อำนาจ​ทำ​อัศจรรย์ ผู้รักษา​โรค ผู้ช่วย​เหลือผู้ปกครองและ​ผู้พูด​ภาษา​ที่​ไม่​มี​ใคร​เข้าใจ ทุก​คน​เป็น​อัคร​สาวก​หรือ ทุก​คน​เป็น​ประ​กา​ศก​หรือ ทุก​คน​เป็น​ครู​อาจารย์​หรือ ทุก​คน​เป็น​ผู้ทำ​อัศจรรย์​หรือ ​ทุก​คน​บำบัด​โรค​ได้​หรือ ทุก​คน​พูด​ภาษา​ที่​ไม่​มี​ใคร​เข้าใจ​หรือ ทุก​คน​เป็น​ผู้​ตี​ความ​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​ภาษา​นั้น​หรือ​ ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​พยายาม​แสวงหา​พระ​พร​พิ​เศษ​ที่​ประเสริฐ​ยิ่ง​กว่า​นี้​เถิด ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอ​ชี้ทาง​ที่​ดี​กว่า​ให้​ท่าน​


คำถามที่เกี่ยวข้อง
ทำไมเราจึงต้องไปวัด

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
เด็กๆ หลายคนเบื่อที่จะไปวัด เป็นเพราะโดยทั่วไปแล้วพิธีกรรมที่กระทำเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็อาจเป็นเพราะเด็กๆ ไม่ได้รับการสอนให้รู้จักนมัสการพระเจ้าว่าควรทำอย่างไร       ให้ใช้เวลาอธิบายถึงจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ ของวัด  เช่น  การเรียนคำสอน  การช่วยมิสซา ฯลฯ และอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงภาคต่างๆ ในพิธีกรรมของมิสซา และการมีส่วนร่วม อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทำไมพวกเขาควรกระทำ และควรกระทำอย่างไร