แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอะไร


    ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า บอกเราว่า พระองค์ประสงค์ให้เราทำอะไร ทรงต้องการให้เรามีชีวิตอย่างไร แม้ในพระคัมภีร์จะมีข่าวสาร และความรู้มากมาย พระเจ้าทรงมีคำสอนหลักสี่ประการ คือ
    1. มีความเชื่อ และไว้วางใจในพระเยซูเจ้าทุกวัน
    2. เชื่อฟังพระเยซูเจ้าและกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสอน
    3. รักพระเจ้าและรักผู้อื่น
    4. จงมีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ และดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าด้วยความสุภาพ

ข้อความสำคัญ
เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า “พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา” (ยอห์น 6:28-29)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    

ปัญญาจารย์ 12:13-14;
เมื่อลูกได้ฟังเรื่องทั้งหมดนี้แล้ว จงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน พระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เราทำ ทั้งกิจการดี กิจการเลว และกิจการที่ซ่อนเร้น
มีคาห์ 6:6-8;
“ข้าพเจ้าจะต้องนำสิ่งใดเมื่อเข้ามาเฝ้าพระยาห์เวห์
และกราบนมัสการพระเจ้าผู้สูงสุด
ข้าพเจ้าจะต้องนำเครื่องเผาบูชา
โคหนุ่มอายุหนึ่งปีหลายตัวเข้ามาเฝ้าพระองค์หรือ
พระยาห์เวห์จะพอพระทัยแกะเพศผู้นับพันตัว
พอพระทัยลำธารน้ำมันนับหมื่นสายหรือ
ข้าพเจ้าจะต้องถวายบุตรคนแรกเพื่อชดเชยความผิดของข้าพเจ้า
ถวายบุตรจากกายของข้าพเจ้าเพื่อชดเชยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำหรือ”
“มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงบอกท่านไว้แล้วว่าอะไรดี
และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์สิ่งใดจากท่าน
คือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงาม
และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน”
มัทธิว 19:19; 22:39
จงนับถือบิดามารดา จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง
บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
คำถามที่เกี่ยวข้อง 

  • ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไร