แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครต้องลงไปในนรก
Hellนรกเป็นสถานที่ที่ซึ่งพระเจ้าลงโทษซาตานและสมุนของมัน และทุกคนที่ปฏิเสธจะติดตามพระเจ้า เราไม่รู้แน่ชัดว่าใครจะลงไปอยู่ในนั้น เพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน พระเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสิน แต่พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ สำหรับทุกคนที่จะหนีจากการลงนรก พระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนที่จะไปสวรรค์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่งพระเยซูเจ้าลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์นั้น พระองค์ทรงจ่ายค่าไถ่โทษของเรา ดังนั้นถ้าเรามีความไว้วางใจในพระเยซูเจ้า เราสามารถหลีกหนีนรกและไปสวรรค์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนๆสมาชิกในครอบครัว และบุคคลต่างๆ ที่เรารู้จักจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ ให้เราบอกพวกเขาว่าจะไปสวรรค์ต้องทำอย่างไร

ข้อความสำคัญ
ผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงในทะเลไฟ (วิวรณ์ 20:15)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    
ยอห์น 3:16-18;
พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
1 ยอห์น 1:9
พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง

คำถามที่เกี่ยวข้อง       

  1. มีเด็กๆ อยู่ในนรกหรือไม่
  2. ใครที่จะต้องลงไปในนรก
  3. ถ้าฉันสาบานฉันต้องลงไปในนรกหรือไม่