แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Yahweh

พระยาห์เวห์ คือพระนามของพระเจ้า เป็นพระนามที่ประทานแก่โมเสสในที่เปลี่ยว ซึ่งมีความหมายว่า “เราคือเราเป็น” พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ในอดีต และในอนาคตไปตลอดกาล