แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

X symbol

สัญลักษณ์ X

ตัว X เป็นอักษรตัวแรกในชื่อภาษากรีกของพระคริสตเจ้า ส่วนตัว P นั้นเป็นอักษรตัวที่สอง เมื่อนำทั้งสองตัวมารวมกัน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Chi Rho ซึ่งมีความหมายว่า พระเยซูคริสตเจ้า