แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

advent

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)
Advent แปลว่า “การมาถึง” เป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนพระคริสตสมภพ เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวให้พร้อมรับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า