แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

worship

การนมัสการ คือการกระทำเพื่อการสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้า พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับบรรดาคาทอลิกนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เข้าใจถึงการนมัสการแบบส่วนรวม