แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

works of mercy

กิจเมตตา คือกิจการซึ่งเรากระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งการให้อาหารแก่ผู้หิวโหยและการให้ความบรรเทาแก่ผู้ป่วยล้วนเป็นกิจเมตตาทั้งสิ้น