แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

word

พระวจนาตถ์ เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระเยซูเจ้า พระวาจาของพระองค์คือพระวาจาของพระเจ้า พระเยซูเจ้าจึงทรงถูกเรียกด้วยอีกพระนามหนึ่งว่า พระวจนาตถ์ของพระเจ้า