แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

witness

ประจักษ์พยาน คือบางบุคคลที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าทั้งด้วยวาจาและการกระทำ บรรดาอัครสาวกเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าและบอกกล่าวให้ผู้อื่นรู้จักพระองค์