แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

wise men

นักปราชญ์

ในพระคัมภีร์ นักปราชญ์คือกษัตริย์สามองค์ที่ได้เสด็จไปหาพระกุมารเยซูเจ้า และนำของขวัญไปถวายนมัสการแด่พระองค์ เรายังเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า โหราจารย์ ด้วย