แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

wisdom

ปรีชาญาณ คือการหยั่งรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเจริญชีวิตอย่างไร และเราก็พยายามดำเนินชีวิตตามหนทางนั้น