แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

wine

เหล้าองุ่น เป็นเครื่องดื่มที่ทำด้วยผลองุ่น ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในปังและเหล้าองุ่นศักดิ์สิทธิ์