แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

water

น้ำ

เราต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต น้ำจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต พระศาสนจักรใช้น้ำในการอวยพรและการล้างบา