แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

vestments

อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นอาภรณ์เฉพาะที่บรรดาศาสนบริกรสวมใส่เพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหรือศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ หรือเพื่อปฏิบัติจารีตพิธีบางอย่างโดยเฉพาะ