แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

vatican

นครรัฐวาติกัน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในกรุงโรม เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาและผู้ทำงานในกระทรวงต่างๆ ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก