แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

usher

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวัด

เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยงานหลายอย่างในขณะมีพิธีนมัสการ เช่น ช่วยหาที่นั่งในวัด เก็บถุงทาน เป็นต้น