แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

unleavened

ขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังที่ไม่ใส่ยีสต์จึงไม่เกิดการฟูขึ้น ชาวยิวมีธรรมเนียมใช้ปังไร้เชื้อในการฉลองปัสกา ส่วนชาวคาทอลิกใช้ปังนี้สำหรับทำแผ่นศีล