แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

unity

เอกภาพ คือการรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มของตน การแบ่งปันความคิดและความเชื่อเดียวกันในกลุ่มทำให้เกิดเอกภาพที่มั่นคง