แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

truth

ความจริง

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำรงชีวิตอยู่ในความจริง เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงได้โดยการติดตามพระเยซูเจ้า ผู้ตรัสถึงพระองค์เองว่าทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต”