แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Trinity

พระตรีเอกภาพ คือคำที่บรรดาคริสตชนใช้เพื่ออธิบายถึงธรรมล้ำลึกของพระเจ้า ซึ่งประกอบด้วยสามพระบุคคลในพระเจ้าเดียว คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต