แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

transfiguration

การสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์

การสำแดงพระวรกาย หมายถึงการเปลี่ยนรูปปรากฏ วันหนึ่งบรรดาเพื่อนๆ ของพระเยซูเจ้าได้เห็นพระพักตร์และพระภูษาของพระองค์ส่องแสงประกายรุ่งโรจน์ดังแสงอาทิตย์ ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระปฏิสันถารอยู่กับโมเสสและเอลียาห์ซึ่งเป็นประกาศกที่ได้สิ้นชีวิตไปนานแล้ว เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า การสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์