แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ten commandments

พระบัญญัติ 10 ประการ

พระบัญญัติ 10 ประการ เป็นกฎที่พระเจ้าประทานแก่ชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสส ปัจจุบันบรรดาคริสตชนก็อ่าน ศึกษาและปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการ เพราะเป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่ดีและถูกต้อง