แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

tabernacle

ตู้ศีล

ตู้ศีล คือตู้ขนาดเล็กสำหรับเก็บรักษาศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า