แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

synagogue

ศาลาธรรม เป็นสถานที่ซึ่งชาวยิวนมัสการพระเจ้าและอธิบายข้อคำสอนทางศาสนา