แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

stole

สตอลา เป็นแถบผ้าเล็ก ค่อนข้างยาวซึ่งใช้สวมที่คอของพระสงฆ์และบิชอป ในขณะประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สตอลาเป็นเครื่องหมายแห่งศีลบวช