แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sister

เราเรียกสตรีที่ร่วมชีวิตเป็นในหมู่คณะกับสตรีอื่นๆ ที่ปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่า ซิสเตอร์ (นักบวชหญิง) ซิสเตอร์เหล่านี้อุทิศชีวิตของตนในการภาวนาและในการรับใช้พระเจ้า