แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sign of peace

เครื่องหมายแห่งสันติสุข

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เรามอบเครื่องหมายแห่งสันติสุขให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การจับมือ ฯลฯ รวมทั้งคำกล่าวที่ใช้ทักทายนั้นล้วนเตือนใจให้คิดถึงความรักที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์