แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

share

การแบ่งปัน หมายถึงการให้หรือการรับสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้แบ่งปันความมั่งคั่ง ความรัก พรสวรรค์ และความเชื่อของเราให้แก่กันและกัน