แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

server

ผู้ช่วยจารีต คือผู้ที่ช่วยประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ