แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Sermon on the Mount

บทเทศน์บนภูเขา เป็นการรวบรวมคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมถึงเรื่องความสุขแท้ด้วย ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงคาดหวังให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ปฏิบัติ