แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

scripture

พระคัมภีร์ หมายถึง “บทประพันธ์ศักดิ์สิทธิ์” คือหนังสือต่างๆ ของพระคัมภีร์ที่บรรดาคริสตชนใช้กัน