แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

joy

ความชื่นชมยินดีคือความสุขอันยิ่งใหญ่ ความเชื่อของเราในองค์พระเยซูเจ้าและในพระสัญญาของพระองค์นำความชื่นชมยินดีมาสู่เรา