แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

promised land

แผ่นดินแห่งพระสัญญา เป็นดินแดนแห่งอิสรภาพ ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานแก่โมเสสและชาวอิสราเอล