แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

salvation

ความรอดพ้น

เราเชื่อว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของเรา พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความตาย