แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

salt

เกลือ คือแร่ธาตุที่เรานำมาจากดิน มนุษย์เราต้องการเกลือเช่นเดียวกับต้องการน้ำ พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ว่าพวกเขาต้องเป็นเหมือน “เกลือของโลก” ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องนำสิ่งดีให้แก่โลกและพัฒนาให้โลกนี้ดีขึ้น