แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

saint

นักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) คือคริสตชนที่ดำเนินชีวิตตามแบบของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากในโลกนี้ และปัจจุบันอยู่ในสวรรค์