แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sacrifice

การเสียสละ

เมื่อเราสละบางสิ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ นั่นคือการเสียสละ การเสียสละที่สมบูรณ์ที่สุดคือ การที่พระเยซูเจ้าทรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนมอบให้แก่เรา