แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sacred

เป็นที่สักการะ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า ศักดิ์สิทธิ์ เช่น เขากัลวารีโอ เป็นสถานที่ควรแก่การสักการะ เพราะเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์