แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Sacred Heart

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระองค์ต่อพระเจ้าและมนุษย์ทั้งมวล ตามปกติจะเป็นรูปภาพและรูปปั้นของพระเยซูเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระหฤทัยของพระองค์ที่สว่างไสวด้วยไฟแห่งความรัก